Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Μπρούς Λι


«Empty your mind. Become formless and shapeless like water. When water is poured into a cup, it becomes the cup. When water is poured into a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend.»-Ελεύθερη μετάφραση: Άδειασε το μυαλό σου. Γίνε σαν το νερό. Όταν το βάζεις στο ποτήρι, το νερό γίνεται το ποτήρι. Όταν το βάζεις σε ένα δοχείο, το νερό γίνεται το δοχείο. Γίνε νερό, φίλε μου.
«A quick temper will make a fool of you soon enough.» Ελεύθερη μετάφραση: Ο θυμός πολύ γρήγορα θα σε μετατρέψει σε ανόητο.
«If you always put limits on what you can do, physical or anything else, it’ll spread over into the rest of your life. It’ll spread over into your work, into your mortality, into your entire being. There are no limits. There are plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it kills you, it kills you.»
Ελεύθερη μετάφραση: Αν πάντα βάζεις όρια σε αυτό που κάνεις, φυσικά όρια ή άλλα, θα εξαπλωθούν σε όλη σου τη ζωή. Θα εξαπλωθούν στην εργασία σου, στη ζωτικότητα σου, σε ολόκληρη την υπαρξή σου. Δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχουν πεδιάδες, αλλά δεν πρέπει να μείνεις έκει, πρέπει να προχωρήσεις. Αν σε σκοτώσουν, σε σκότωσαν.
«A goal is not always meant to be reached; it often serves simply as something to aim at». Ελεύθερη μετάφραση: Ο στόχος δεν υπάρχει πάντα για να εκπληρώνεται, πολλες φορές χρησιμεύει απλά σαν σημάδι στόχου.     (πηγη.  πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου